Historie střediska Willi Líbeznice

1923: Dne 28. 4. založen 1. skautský oddíl v Líbeznících, byl pouze chlapecký a vedoucím se stal Vilém Fromm. První skautský tábor v Kostelci nad Labem.

1927: Vedení oddílu přebírá Václav Dobiáš

1928: Oddíl se účastní tábora opět v Kostelci nad Labem (na Kopě). Na tábor se skauti dopravovali pěšky, tábornické potřeby vezli na vypůjčené kárce, měli stany bez podsad, vařilo se v kotlíku.

1931: V květnu vyráží do Jesenného skupina tří skautů – Václav Dobiáš, Josef Dvořák a Bohumil Rollo. Objevují údolí, kde v létě 1931 staví chatu „Pod Hvězdou“. S jeho majitelem pak projednají možnost realizace letního tábora. Od 27.června do 4.července se líbezničtí skauti účastní „Táborů slovanských skautů“. Ve Stromovce je postaveno 24 ukázkových táborů, které vyjadřovaly charakteristické zajímavosti jednotlivých krajů. Líbeznický oddíl se zde prezentoval dva stany, které měli podsady udělané z břízy – symbol Středních Čech a Polabí.

1932: 1. oddíl se pro nedostatek mladších členů mění na klub old-skautů. Za vůdce klubu byl zvolen Václav Dobiáš. Nový klub nese název „WILLI“ a to na počest Viléma Fromma, který v roce 1923 založil v Líbeznících 1.skautský oddíl. Klub ho zároveň přijal jako svého prvního čestného člena, klub tedy obdržel oficiální název:„WILLI“ 77 klub Old – skautů LÍBEZNICE a byl součástí SVAZU JUNÁKŮ – SKAUTŮ R.Č.S. (Republiky Československé). Členové klubu se na veřejných a skautských akcích prezentují jednotným úborem s klubovým označením „W“.

1933: V rámci klubu vzniká tzv. skautská hlídka – jedná se o mladší členy klubu, kteří ještě nedosáhli věku pro registraci v klubu (tím bylo tehdy 18 let). S klubem spolupracují, hlídku vede Ladislav Šíla.

1935: 25.března je 1.chlapecký oddíl oficiálně zaregistrován Ústředím Junáka. Oddíl je formálně podřízen 77. klubu OS. 16. května je slavnostně otevřena nová klubovna nazvaná „Skautský domov“. Byla postavena za necelé dva měsíce na pozemku pana Plicky. Klubovna se stává sportovním a kulturním centrem pro mládež v Líbeznících. Zvoleno vedení 1.chlapeckého oddílu: Vůdce oddílu – Miroslav Pavelka ( zástupce je Ladislav Šíla),vůdce vlčat – Josef Kulhánek.

1936: 18. února byl realizován první skautský karneval a klub chystá divadelní představení hry „Jízdní hlídka“. Divadelní hra se s velkým úspěchem sehraje 7. a 8. března. O letních prázdninách proběhl velký tábor v Jesenném u chaty „Pod Hvězdou“. Účastnili se ho jak členové klubu, tak skauti a i vlčata. Vedl ho Václav Dobiáš. 12. ledna proběhla IV. valná hromada klubu, do funkce vedoucího klubu zvolen Josef Pokorný.

1937: Další letní tábor v Jesenném u chaty „Pod Hvězdou“. Vedoucím byl místní učitel Sýkora, který byl člen 77. OS. Tábor trval čtyři týdny. Spalo se ve stanech s podsadami z krajinek a na táboře vařila paní Jelínková.

1939: 4. 2. je realizován již čtvrtý, poslední předválečný, skautský karneval s podtitulem „Mumraj“. 27. února proběhla VII. valná hromada klubu, do funkce vedoucího 77. oddílu byl zvolen Antonín Judytka. Oddíl (77. oddílu „Starších Junáků – Willi“) měl cca 35 členů.

1940: V dubnu Gestapo uzavírá a pečetí skautskou klubovnu v Líbeznících. Vedoucí Václav Turek je poté předvolán na ústředí Gestapa do Pečkova paláce, aby odevzdal majetek „II. oddílu starších Junáků“. Posledním úředním aktem byl příkaz pro Josefa Kulhánka, aby na místní četnické stanici odevzdal klíče od klubovny.

1945: 30. května je svolána do skautské klubovny první oddílová schůze po skončení 2. světové války. Schůzi vedl poslední vedoucí 77. oddílu „Starších Junáků – Willi“ Václav Turek. Bylo rozhodnuto, že junák v Líbeznících se bude přednostně věnovat výchově mládeže do 14 let a vedoucím nově vznikajícího oddílu mladých byl zvolen Jaroslav Dobiáš. 21. července až 2. srpna proběhl letní tábor u chaty „Pod Hvězdou“ v Jesenném. Byl chlapecký a dívčí. Spalo se ve stanech bez podsad, vedoucím byl Vojtěch Kopička. Na schůzi 23.8. 1945 byl zvolen Ladislav Šíla střediskovým vedoucím. 28.10. proběhl štafetový běh k pomníku padlých (který navázal na tradici předválečných běhů, pořádaných junáky k tomuto výročnímu datu).

1946: 26. ledna proběh V. skautský karneval, s podtitulem „Na lodi komediantů“ (karneval byl prezentován jako akce  „77. klubu O.S. Líbeznice“). 13. – 28. července proběhl letní tábor v Malé Bukovině u České Lípy. Spalo se ve vypůjčené zděné chatě. Zúčastnilo se ho devět skautů z 1. oddílu pod vedením Františka Fromma. Na tomto táboře začal 1. oddíl vydávat svůj (oddílový) časopis „Cvikýř“.

1947: 5. ledna je sloučen 1. a 2. chlapecký oddíl, po tomto datu jsou vedeny jako 1. oddíl. Do oddílu je zároveň včleněn i oddíl vlčat. Vedení 1. Oddílu přebírá Jaroslav Kačírek. V červenci se uskutečnil letní tábor v Jesenném, u chaty „Pod Hvězdou“. Vedoucími byli Oldřich Raiser, Václav Mikoláš a Slavomil Kettner. Byl pouze chlapecký, účastnilo se ho 16 chlapců z 1. oddílu. Spalo se v pěti stanech s velkými podsadami, ve kterých byly patrové, dvoulůžkové palandy. 29.července až 29. srpna se Oldřich Štemprok účastní, jako člen československé výpravy, VI. světového skautského Jamboree ve Francii.

1949: Od 15. července do 2. srpna proběhl letní tábor v Jesenném, u chaty „Pod Hvězdou“ (účast: 3 vedoucí, 2 kuchařky, 12 chlapců). V září je v 1. oddíle registrováno 26 členů, pod vedením Ladislava Hájka. Oddíl měl v té době statut „MOJ“, což bylo označení pro „Místní oddíl Junáka“. Na konci roku 1949 ukončuje svoji činnost. Tímto se uzavírá druhá etapa historie Junáka v Líbeznicích. Veškerý majetek, včetně klubovny, přebírá ČSM.

1957: Chata „Pod Hvězdou“ je zničena požárem.

1960: Skautská klubovna v Líbeznicích je na pokyn MNV stržena a zlikvidována. Zároveň je bývalý okolní areál (volejbalové hříště, stromy) zplanýrován za pomoci buldozeru.

1961: Ladislav Šíla a Josef Šíla začínají se stavbou nové chaty, na stejném místě kde stála původní chata „Pod Hvězdou“. Jsou postaveny základy a hrubá stavba. Podle slepého ramene řeky Kamenice (kterému se říká „laguna“), dostane název „Stará Voda“.

1962: U nové chaty v Jesenném je dokončen vnitřek, chata je hotová a začíná se používat. Bývalí junáci z Líbeznic zakládají v Jesenném trampskou osadu „Stará Voda“ a v letech 1962 až 1967 sem pravidelně jezdí. Trampská osada „Stará Voda“ ukončuje svojí organizovanou činnost okolo roku 1967, protože se většina jejích členů oženila a založila rodiny.

1968: 20. dubna svolávají bývalí členové 77. O.S. WILLI do místní školní jídelny schůzi, na které je v Líbeznících obnoven skauting. Je rozhodnuto o stavbě nové klubovny, projekt vypracoval Ing. Jaroslav Dobiáš. Klubovna se začala stavět 13. července a je dokončena 8. února 1969.

  

1969: 22. 2. proběhla první schůzka chlapeckého oddílu, 28. 2. – ustanovení skautského střediska, vedoucím střediska je Ladislav Šíla. 22. – 23. 6. se koná setkání všech líbeznických skautů a jejich příznivců v Jesenném u chaty „Stará Voda“ se slavnostním táborovým ohněm. Celé setkání bylo nafilmováno bratrem Karlem Jirkou, včetně následujícího tábora na stejném místě. 5. 9. vzniká dívčí oddíl – vedoucí Eva Šílová (Červenková) a Helena Zajíčková (Korejsová, Procházková).

1970: V červenci proběhl tábor v Jesenném (nejdříve táboří dívky, po nich chlapci). Chlapecký tábor vedli Miroslav Jelínek, Ladislav Suchý a Václav Mikoláš a dívčí vedla E. Šílová (Červenková). V září 1970 ukončuje Junák v Líbeznících svoji činnost a veškerý majetek, včetně klubovny, předává pionýru.

1973: 15. 5. založeni „Willíci“ – jedná se o volné sdružení členů líbeznického Junáka a jeho přátel. V následujících letech jezdí na výlety a dovolené do Jesenného do chaty „Stará Voda“.

1986: Martin Šíla dne 7.6. 1986 zakládá (obnovuje) na chatě v Jesenném trampskou osadu „T.O. STARÁ VODA“. Osada pořádá v Jesenném řadu akcí a stává se vůdčí silou trampingu v této oblasti.

1990: 22. 2. proběhla ustavující schůze, je obnoveno skautské středisko v Líbeznicích, vedoucím střediska se stává Ing. Jaroslav Dobiáš. 1. – 15.8 první tábor v Dušnikách nad Vltavou, pod vedením Jaroslava Dobiáše.

1991: 18. – 20. 5. se uskutečnila v Líbeznicích „Jitřenka“ – V.Exilorre – setkání československých exilových skautů, působících v zemích západní Evropy. 10. 6. – taneční vystoupení líbeznických skautek a ukázka stavby táborových kamen na Všeobecné výstavě na Výstavišti v Praze Holešovicích. 1. – 18. 7. proběhl druhý tábor u Zourovského mlýna, vedoucí Jaroslav Dobiáš. První vánoční besídka nazvaná „EJCHUCHU“.

1992: Vzniká nová družina světlušek a vlčat, proběhl „první“ tábor v Hradčanech u Mimoně, Vzniká roverská družina – uskuteční cestu pěšky na chatu „Stará Voda“. Martin Šíla se stává členem okresní rady Junáka Praha – východ.

1993: V říjnu vychází Zpětné zrcadlo (ZZ) číslo 1 (vyšlo celkem – do roku 1999 – dvanáct čísel a tři speciály, číslo 13 zůstalo nevydané). Střediskové kolo Svojsíkova závodu na Staré Vodě – účast celého střediska. Dne 27. 10. je vedoucím střediska zvolen Josef Šíla.

1995: První ročník „Kuličkiády“. Výprava na Ivančenu v Beskydech (roveři a oldskauti).

1998: V červnu je zničena chata „Stará Voda“ požárem.

2000: Divadelní představení „Dlouhý, široký a krátkozraký“ aneb Jára Cimrman v Líbeznicích – hrají skauti a skautky pod vedením Jiřího Freda Mikyska.

2001: Družina skautů a  družina skautek získává 1. místo na Svojsíkově závodě v Jirnech a obě družiny postupují do krajského kola, které se koná v Benátkách nad Jizerou.

2002: Roverská výprava – cesta pěšky na tábor do Hradčan u Mimoně. Vychází kniha „Kronika trampského hnutí v Jizerských horách“, kde je celá jedna část věnována chatě „Pod Hvězdou“.

2003: První líbeznické posvícení – skautské soutěže pro děti a ohnivá show roveské družiny „Šedé Perly“.

2005: Poprvé táboříme na 2 turnusy – skauti, skautky, světušky a vlčata pod vedením Petra Figally a druhý tábor pro rovery a rangers Lachtanem, Vojtou Ovečkou.

2006: 6.3. vzniká rodinný skauting – oddíl rodičů a předškolních dětí „Tornádo“. 3 turnusy letních táborů.

2006: Vychází kniha „Pod znakem W“, která zachycuje dějiny skautského střediska v Líbeznicích. Na střediskovém sněmu 11.10. je vedoucí střediska zvolena Ing. Ivana Krausová (Červenková).

2010: Středisko připravuje projekt „Skautské komunitní centrum WILLI“ novou skautskou klubovnu, plánovanou na pozemku u základní školy v Líbeznicích, je vyhotovena studie a stavební projekt, získáno stavební povolení a podána neúspěšná žádost o dotaci z ROP Střední Čechy.

2011: Organizace základního kola „Svojsíkova závodu“ ve Zloníně pro okres Praha-východ. Účast Hany Hlavinkové „Želvy“ na 22. Světovém skautském Jamboree ve Švédsku.

2012: Líbeznické středisko má registrováno 102 členů.

2015: Změna názvu střediska na  Junák – český skaut, středisko Willi Líbeznice, z. s., Nový název celé naší organizace zní: Junák – český skaut, z. s. Líbeznické středisko má registrováno 140 členů.

Naše oddíly

Amazonky

Náš oddíl vznikl v září 2014, jsme rozděleny do třech družin, dle věkových kategorií. Momentálně je oddíl Amazonek kapacitně plný (30 členek).
Více informací zde

Fénix

Oddíl sdružující skautky a skauty ve věku od 15 let. Rangers i roveři mají heslo „Sloužím“. Pro oba platí slova lorda Baden-Powella o smyslu a cíli roveringu: „Sám řiď svůj člun“ a „Být připraven na dospělost“.
Více informací zde

Pátý oceán

Jsme oddíl vodních skautů "Pátý oceán" pro kluky a holky od 8. let v Hovorčovicích. V současnosti máme 5 posádek. Dvě posádky žabiček a vlčat, dvě posádky skautek a skautů a jednu posádku rangers.
Oddílový web: patyocean.skauting.cz

Stopaři

Jsme oddíl skautů a vlčat pro kluky od 10 do 13 let. Scházíme se každé úterý od 17.20 do 18.50 v nové skautské klubovně Na Chrupavce.
Více informací zde

Stopaři starší

Jsme oddíl skautů pro kluky od 11 do 15 let. Scházíme se každé pátek od 16.30 do 18.00 v nové skautské klubovně Na Chrupavce.
Oddílový web: stopari-libeznice-starsi.webnode.cz

Surikaty

Jsme oddíl vlčat pro kluky od 7 do 11 let. Scházíme se v nové skautské klubovně Na Chrupavce.
Více informací zde

Štiky

Jsme oddíl skautek a světlušek, tj. děvčat ve věku od 10 – 14 let a je nás celkem 15. Děvčata jsou podle věku rozdělená do dvou družin na světlušky (mladší) a skautky (starší).
Více informací zde

Vlčí důl

Kluci jsou rozděleni do šestek – MODRÁ, ŽLUTÁ . Všechny šestky dohromady se schází jednou týdně v klubovně nebo na jiném předem určeném místě pod vedením vedoucích. Na schůzkách chlapci hrají hry, získávají znalosti o přírodě a osvojují si mnohé dovednosti.
Oddílový web: vlcidulzlonin.skauting.cz/