Středisko

junak_logo_barSkautské středisko Willi Líbeznice vzniklo již v roce 1923 a jeho činnost po komunistickém zákazu byla obnovena hned po revoluci – 22. 2. 1990. Naše středisko se jmenuje po jeho zakladateli Willi Frommovy. V současnosti zastřešuje 8 oddílů s celkovým počtem členů 155. Na rok 2017 bylo zaregistrováno 110 dětí a 45 dospělých členů – především z Líbeznic a okolních obcí: Hovorčovice, Bašť, Měšice, Zlonín, Bořanovice a dalších. Jeden z oddílů je zaměřen na vodáctví (tzv. vodní skauti). Činnost skautských oddílů a středisek se řídí jednotnou metodikou a má svoji pevně danou strukturu. Schůzky jednotlivých oddílů (nebo i menších skupin – družin) probíhají pravidelně každý týden. Dále si oddíly samy plánují společné víkendové výpravy, střediskové akce, pomáhají nebo se zúčastňují akcí v obcích. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní skautský tábor v přírodě, s délkou trvání 10 – 21 dní.

V rámci našeho sdružení nabízíme dětem a mladým lidem celoroční činnost zaměřenou na posílení vztahu k přírodě, k regionu, na hledání hodnot, utužování přátelství a týmové spolupráce, k hledání životních cest. Tyto činnosti jsou realizovány především zážitkovou formou prostřednictvím aktivit přiměřených věku. Všichni členové jsou zapojováni jak do běžného chodu sdružení (drobné práce při údržbě kluboven, stavba a bourání tábora, údržba vybavení), tak i do realizace dlouhodobějších projektů – akcí pro veřejnost, akcí pro spřátelené oddíly, přípravy táborů. Zapojují se do života obcí, ve kterých žijí – spolu s jinými spolky pořádáme Dětské dny, akce jako Posvícení, Maškarní ples pro dospělé, Férovou snídani, pomáháme v rámci akce Dobrý skutek a tradičně přinášíme na Štědrý den do obcí Betlémské světlo…

S dětmi pracují vedoucí, kteří mají potřebné vzdělání, v rámci své profese či skautské organizace (Junák má velmi dobře propracovaný systém vzdělávání činovníků, který je akreditován MŠMT). Mnozí vedoucí mají také „sportovní“ kvalifikaci – absolvovali sportovní kurzy, které je opravňují dělat s dětmi širší okruh aktivit (zaměřených například na vodní sporty nebo lyžování apod.). Vedoucí se dětem věnují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Všichni členové platí členské příspěvky a hradí náklady spojené s pořádáním táborů i víkendových akcí. Šíře členské základny nám umožňuje pomáhat s pořádáním větších akcí – pro veřejnost a také skautská setkání okresního a krajského rozsahu.

Comments are closed